privacyverklaring


 PRIVACYVERKLARING VOOR DEZE WEBSITE

Jimdo:
Deze site is gemaakt met behulp van Jimdo. Cookies verbeteren de gebruikerservaring en helpen deze website beter te maken. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het cookiebeleid van Jimdo: https://www.lalunallena.nl/j/cookies/policy 

La Luna Llena:
Privacy in de communicatie via contactformulier, mail en telefoon;
Gesprekken worden niet opgenomen en telefoonnummers worden niet opgeslagen.
Mails worden direct verwijderd als de communicatie is afgerond over het specifieke onderwerp. Mail adressen worden niet opgeslagen.
Partners en andere partijen;
De website www.lalunallena.nl bevat verwijzingen en hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van mijn website liggen. Ik ben buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijs ik u naar de privacyregelingen van de betreffende websites.

PRIVACYVERKLARING GELDEND IN DE PRAKTIJK BIJ AANVANG VAN EEN BEHANDELINGSTRAJECT

Privacy en veiligheid

Net als andere organisaties verwerk ik persoonsgegevens. Wie zich laat behandelen door Valérie Blom handelend onder de naam La Luna Llena laat persoonsgegevens achter. U kunt erop vertrouwen dat ik zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omga. Ik vertel daarom graag waarvoor ik deze gegevens nodig heb, wat ik met uw gegevens doe en hoe ik uw gegevens beveilig

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Iedere organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van een privacyverklaring. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Met mijn privacyverklaring geef ik invulling aan deze wettelijke kaders

 

Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend CAM-therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht voor alle zorgverleners opgelegd door de Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO).

 

Uitgangspunten

La Luna Llena gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van de cliënt. La Luna Llena houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

Dataminimalisatie

La Luna Llena verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. La Luna Llena streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 

Integriteit en vertrouwelijkheid

La Luna Llena gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. La Luna Llena mogen de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn. Daarbij zorgt La Luna Llena voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

 

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel.

 

Grondslag en doelbinding

La Luna Llena zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde  doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om administratieve taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 

Delen met derden

In het geval met samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, heeft La Luna Llena verwerkingsovereenkomsten afgesloten die aan de eisen van de AVG voldoen. La Luna Llena verkoopt nooit persoonsgegevens aan derde partijen.

 

Rechten van betrokkenen

La Luna Llena honoreert alle rechten van betrokkenen.

 

Van wie verwerk ik persoonsgegevens?

Ik verwerk de persoonsgegevens van de cliënten, de contactgegevens van personen bij andere organisaties waarmee ik samenwerk en de administratieve gegevens van leveranciers.

 

Welke middelen gebruik ik voor het verwerken van persoonsgegevens?

Ik maak gebruik van een offline boekhoudprogramma voor de facturering en boekhouding. Ik maak gebruik van een offline programma voor de cliëntendossiers. Ik maak gebruik van een website, mail, telefoon, sms en WhatsApp voor de communicatie met cliënten en andere betrokkenen.

 

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens?

Ik verwerk de persoonsgegevens altijd vanuit een rechtmatige grondslag. Denk hierbij aan gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering, boekhouding, communicatie en dossiers. Indien ik persoonsgegevens voor andere dan deze doelen wil gebruiken, zal ik altijd uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming vragen aan de betrokkene.

 

Cookies

La Luna Llena maakt gebruik van een eigen website. Jimdo verzorgt de hosting en online software voor deze website. Op de website van La Luna Llena staat de privacyverklaring van Jimdo inzake het gebruik van cookies. Daarnaast heeft La Luna Llena een verwerkingsovereenkomst met Jimdo die voldoet aan de eisen van de AVG.

 

Welke gegevens worden er verwerkt?

DOSSIER:

In het kader van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een dossier aan te leggen.

In uw dossier worden de volgende gegevens vastgelegd;

Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, naam van de huisarts, zorgverzekeraar.

In uw dossier zal er bij de intake gezondheids- en medische gegevens vastgelegd worden uit uw verleden en heden die relevant zijn voor uw huidige klacht(en). Daarnaast bevat uw dossier aantekeningen over uw gezondheidstoestand, uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, evaluaties en voortgang van het behandelingstraject.

 

ZORGNOTA:

Om in aanmerking te komen voor het declareren van de zorgkosten bij uw zorgverzekering staan de volgende gegevens op de factuur;

Factuurnummer, factuurdatum, naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, datum van de behandeling, korte omschrijving van de behandeling, prestatiecode van de behandeling en het tarief van de behandeling.

COMMUNICATIE:

Gedurende het behandelingstraject sla ik uw voornaam en telefoonnummer op in mijn mobiel en uw voornaam en emailadres in het mailprogramma.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

DOSSIER:

De WGBO vereist dat ik uw dossier vijftien (15) jaar bewaar.

ZORGNOTA:

Er wordt een kopie van uw factuur bewaard voor administratieve doeleinden. De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) verplicht mij mijn administratie zeven (7) jaar te bewaren.

COMMUNICATIE:

Zodra uw behandelingstraject is afgerond zullen uw persoonsgegevens verwijderd worden uit mijn mobiel en mailprogramma.

Communicatie (bijvoorbeeld het verzetten van een afspraak) via de mail, sms en WhatsApp worden direct verwijderd zodra de communicatie is afgerond. Telefoongesprekken worden niet opgenomen.

 

Administratieplichtig

La Luna Llena is als zelfstandige ondernemer administratieplichtig ingevolge de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Als administratieplichtige, is La Luna Llena gehouden om van haar vermogenstoestand een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat hier te allen tijde haar rechten en verplichtingen, alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens duidelijk uit blijken.

Aan de administratie van La Luna Llena is ook een bewaarplicht gekoppeld. Uitgangspunt is dat gegevensdragers zeven (7) jaren bewaard moeten blijven, tenzij in de belastingwetgeving anders is bepaald.

 

Wie heeft er toegang tot de persoonsgegevens?

Als uw behandelend CAM-therapeut heb ik als enige toegang tot uw gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

U als cliënt heeft te allen tijde het recht tot inzage in het eigen dossier.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·       Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het behandelingstraject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen indien u of uw andere zorgverlener hier om vraagt en alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.

·       Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale intervisie

 

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De systemen waarop gewerkt wordt zijn allen beveiligd met wachtwoorden. Opgeslagen gegevens in de systemen worden daarnaast versleuteld.

Daarnaast worden kasten waarin gegevens liggen opgeslagen fysiek afgesloten.

 

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene heeft u volgens de AVG het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit (het recht de persoonsgegevens te ontvangen die de organisatie heeft, het recht van bezwaar en het recht om niet onderworpen te worden aan automatische individuele besluitvorming (profiling) met inachtneming van de WGBO.

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij

de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Afsluitend

La Luna Llena heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Valérie Blom van La Luna Llena via

telefoonnummer; 06 12 59 75 55 of via de mail; info@lalunallena.nl