ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1: Definities

 

a.     Dienstverlener: Cam-therapeut handelend onder de naam La Luna Llena, ingeschreven in het KvK onder nummer 32139288 en gevestigd op de Duizendknoopstraat 29 te Emmeloord.

b.     CAM-therapeut: geregistreerde en erkende zorgverlener binnen de complementaire en additieve gezondheidszorg.

c.     Cliënt: een natuurlijk persoon die zorg afneemt.

d.     Behandeling: de door de CAM-therapeut aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt.

e.     Beroepsvereniging: CAM-therapeut is A+ lid van de NVST, ingeschreven in het KvK onder nummer 40507270 en gevestigd op Land van Saaftinge 16 te Emmeloord.

f.      Koepel: CAM-therapeut is lid en opgenomen in het HBO-register van de RBCZ, ingeschreven in het KvK onder nummer 20106057 en gevestigd op de Kloosterstraat 282 te Roosendaal.

g.     Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

h.     Klachtenfunctionaris: de tussenpersoon tussen de NVST en de geschillencommissie bij klachten over de dienstverlening

i.       Geschillencommissie: voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënt en dienstverlener er, ondanks de inzet van een klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen.

j.       WGBO: in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen en de zorgverleners.

k.     AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

l.       Behandelovereenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen de CAM-therapeut en de cliënt waarin afspraken en voorwaarden worden vastgelegd en ondertekend wordt bij de eerste of tweede afspraak.

m.    Dossier: schriftelijke vastlegging van de intake, behandelplan, voortzetting van de behandelingen en evaluaties van de cliënt.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 

a.     Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door La Luna Llena uit te voeren diensten.

b.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3: Afwijkingen van de Algemene voorwaarden

 

a.     Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn van toepassing als dit schriftelijk door de dienstverlener bevestigd is.

b.     In geval van afwijkingen van één of meer bepalingen in de Algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen uit de Algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

c.     Wanneer de dienstverlener gedurende een kortere of langere tijd afwijkingen van de Algemene voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft toegestaan, heeft dit geen rechtsgevolgen voor directe en strikte naleving van de Algemene voorwaarden voor de toekomst. In geval van niet strikte naleving van één of meer bepalingen gedurende een periode, kan de cliënt hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 

Artikel 4: CAM-therapeut

 

a.     De CAM-therapeut is lid van de NVST. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de koepel kunt u vinden op de website van La Luna Llena en op de website van de NVST en de RBCZ.

b.   De CAM-therapeut  handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode en de regelgeving van de NVST. Deze kunt u vinden op de website van de NVST.

 

Artikel 5: Behandeling

 

a.   Informatie over de aangeboden behandelingen kunt u vinden op de website van La Luna Llena.

b.     De behandelingen vinden, in overleg met de cliënt, met een zekere regelmaat plaats zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

c.     U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de CAM-therapeut terecht. Indien aanvullende informatie is vereist zal de CAM-therapeut deze opvragen bij uw arts of specialist(en) na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de cliënt. De CAM-therapeut zal de cliënt correct doorverwijzen naar een arts, specialist of collega-therapeut, indien de aangeboden behandelingen niet geëigend en/of toereikend is.

d.   Bij de eerste afspraak zal een intake gesprek en anamnese plaats vinden, waarna een behandelplan opgesteld zal worden. Dit wordt in het dossier vastgelegd. De cliënt is verplicht eerlijke en relevante informatie te verstrekken aan de CAM-therapeut.

 

Artikel 6: Tarieven en betaling

 

a.     De geldende tarieven bij aanvang van de behandeling kunt u vinden op de website van La Luna Llena.

b.     Van elke behandeling krijgt u meteen een factuur overhandigd. Deze kunt u gebruiken voor het (mogelijk) declareren van (een gedeelte van) de kosten bij uw zorgverzekeraar.

c.     La Luna Llena is opgenomen in het AGB register met als AGB code 90037650. Daarnaast is de praktijk A+ lid van de NVST en lid en opgenomen in het HBO register van de RBCZ. De CAM-therapeut voldoet aan alle eisen op het gebied van de Medische Basis Kennis. De behandelingen worden daarom door de meeste zorgverzekeraars uit de aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed, dit gaat niet ten koste van het eigen risico.

d.     De factuur wordt per direct ter plaatse contant betaald. Andere betaalmogelijkheden worden niet geaccepteerd.

e.     Heeft uw werkgever en La Luna Llena een overeenkomst waarin u als werknemer de behandeling(en) aangeboden krijgt dan zullen de kosten bij uw werkgever gefactureerd worden. Uw werkgever kan voor deelname aan de aangeboden behandeling(en) voorwaarden stellen. Uw werkgever is verantwoordelijk om u deze informatie te verstrekken.

 

Artikel 7: Annulering

 

a.     Annulering of het verplaatsen van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.

b.     Annulering of het verplaatsen van een afspraak kan via mail, bellen, sms of WhatsApp.

c.     Indien annulering of verplaatsen van een afspraak niet of te laat geschiedt is de dienstverlener gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

 

Artikel 8: Behandelovereenkomst, dossier, inzagerecht en geheimhoudingsplicht

 

a.     In het kader van de WGBO zal uiterlijk bij de tweede afspraak een behandelovereenkomst getekend worden tussen de CAM-therapeut en de cliënt.

b.     De CAM-therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Naast de intake en anamnese, worden alle sessies en evaluaties door de CAM-therapeut reproduceerbaar gerapporteerd in een dossier. Cliënten hebben te allen tijde het recht tot inzage in het eigen dossier.

c.     De CAM-therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten, cliëntgegevens t.b.v. het dossier en andere verstrekte gegevens. Informatie wordt alléén met uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming verstrekt aan andere zorgverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

d.   Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling zijn vastgelegd in de WGBO en de richtlijnen van de RBCZ en de NVST.

 

Artikel 9: Klachtenregeling

 

a.     Cliënten die een klacht hebben over de uitgevoerde dienstverlening kunnen zich in eerste instantie wenden tot de dienstverlener. De klacht en de procedure zullen schriftelijk vastgelegd worden.

b.     Komen dienstverlener en de cliënt met een klacht er samen niet uit dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

c.     Deze klachtenprocedure kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging van de NVST.

d.     De dienstverlener is aangesloten bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil, hiermee voldoet de dienstverlener aan de eisen van de Wkkgz.

e.   Wanneer cliënt een klacht indient via de klachtenfunctionaris of geschillencommissie informeert u de dienstverlener te alle tijde vooraf.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 

a.     Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. Cliënt is verantwoordelijk voor z’n eigen proces. Dit betekent dat als cliënt vindt dat de behandeling niet helpt, iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens is, de cliënt dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van o.a. het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts en NAW gegevens.

b.     Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van relevante informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige zorgverleners, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

c.     Dienstverlener is niet aansprakelijk voor materiële schade die cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

d.     Dienstverlener heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze beschermt de dienstverlener tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de dienstverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de VvAA.

 

Artikel 11: Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

 

a.     De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de Wet op Jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

Artikel 12: AVG

 

a.     Dienstverlener houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG.

b.     Dienstverlener heeft een privacyverklaring opgesteld waarin is opgenomen hoe dienstverlener met de persoonsgegevens omgaat conform de AVG.

c.   De privacyverklaring kunt u vinden op de website van La Luna Llena. https://www.lalunallena.nl/massage-coaching/privacyverklaring/